Rapport om loot boxes fra Forum for spilltrender

Forum for spilltrender har levert sin rapport om loot boxes til Kulturdepartementet. Rapporten skal brukes i arbeidet med å lage den nye pengespilloven.

Rapport om gråsonespill fra Forum for spilltrender kan du lese her.

Kulturdepartementet arbeider med å lage en ny lov som skal regulere lotteri- og pengespill i Norge. Den nye loven skal erstatte de tre ulike lovene som gjelder på området i dag: lotteriloven, pengespilloven og totalisatorloven. I forbindelse med dette arbeidet, har Kulturdepartementet spurt Forum for spilltrender om å levere en rapport som kan gi departementet mer bakgrunnsinformasjon om spill som ligger i en gråsone mellom pengespill og dataspill, som for eksempel loot boxes. Departementet ønsker å vurdere om, og eventuelt hvordan, slike spill skal reguleres i den nye loven.

Regelverket må tilpasses teknologisk utvikling

Det er viktig å tilpasse det nye regelverket til den raske teknologiske utviklingen. Loot boxes er et av flere eksempler på at det oppstår definisjonsproblemer tilknyttet lotteribegrepet i den eksisterende pengespillovgivningen, og det blir derfor naturlig å spørre om pengespillovgivningen skal gjelde for slike spill eller ikke.

Ulike typer loot boxes

I rapporten peker Forum for spilltrender på at det finnes ulike typer loot boxes. Disse skiller seg på mange måter fra andre lotterier, fordi de finner sted i en virtuell verden der både innskudd og gevinst kan være virtuelle. Forum for spilltrender mener dagens praksis med loot boxes i dataspill er bekymringsverdig, fordi de kan ha så klare likhetstrekk med lotteri og pengespill. Det er ikke avklart om gjeldende lotterilov er ment å omfatte funksjoner og tjenester som loot boxes, og loot boxes reiser også forbrukerrettslige spørsmål. Noen varianter av loot boxes treffer definisjonen i dagens lotterilov med innskudd, trekning og gevinst. Forum for spilltrender kan i alle tilfeller ikke se grunnlag for at disse skal være unntatt regulering.

Uklare grenser – ny regulering?

Dataspill tar i stadig større grad inn elementer som er kjent fra pengespill, og det er ikke lenger så klare grenser mellom pengespill og dataspill. Nye generasjoner av spillere kommer til, og disse er med på å påvirke et marked med andre ønsker og behov enn tidligere generasjoner. I dag blir spill regulert ut fra hvilken kategori de tilhører. Forumet anbefaler at myndighetene vurderer andre måter å regulere dette på, og viser til at det kan være mer formålstjenlig å regulere problematiske egenskaper i spill, fremfor å la en vurdering av om det er tale om dataspill eller mer tradisjonelle pengespill avgjøre om det er behov for regulering.

Omfanget av utfordringer med loot boxes

Det er vanskelig å si noe entydig om omfanget av utfordringer knyttet til loot boxes, og om behovet for regulering. Forskningen vi kjenner til på dette området, antyder at det er en viss sammenheng mellom loot boxes og problemspilling. Publikumshenvendelser til myndighetene er ikke entydige når det gjelder hva de egentlig oppfatter som utfordringen med loot boxes. Foreldre synes det er vanskelig å kontrollere barnas pengebruk i spill, mens voksne gamere synes loot boxes ødelegger dataspillenes verdi som spill. Det er få som tar kontakt med myndighetene og mener at loot boxes fører til spilleproblemer.

Lovverket må legge til rette for effektiv håndheving

Uavhengig av hvilken reguleringsmåte som benyttes, mener Forum for spilltrender at norske myndigheter bør innta en mer aktiv rolle i arbeidet med loot boxes i tiden fremover, for å utnytte potensialet i gjeldende og fremtidige regelverk, både på pengespillområdet og forbrukerområdet. Det er viktig at lovverket legger til rette for en effektiv håndheving, og at det er nok ressurser til å gjøre preventive og effektive tiltak på et tidlig tidspunkt. Norge er et lite marked, og at loot boxes brukes av store internasjonale aktører gir utfordringer i håndhevingsarbeidet – særlig på pengespillområdet. Andre land jobber også med disse problemstillingene, og i håndhevingsarbeidet overfor internasjonale aktører kan det foretrukne sporet være å samarbeide med andre myndigheter på nordisk, europeisk eller internasjonalt nivå, selv om det er usikkert hva som faktisk kan oppnås med et slikt arbeid.

Tverrfaglig forum bør jobbe videre

Forum for spilltrender mener at det vil være en fordel å videreføre et tverrfaglig forum, med myndigheter, forskere og personer fra bransjen som følger med på utviklingen på spillmarkedet og bidrar til verdifull informasjonsutveksling og kunnskapsdeling.

Rapport om gråsonespill fra Forum for spilltrender kan du laste ned her.

Report from the Forum for Gaming Trends on grey area games.

Bør loot boxes reguleres?

De tre tilsynsmyndighetene som er representert i forum for spilltrender rapporterer å ha mottatt mange tips og spørsmål fra publikum om problemstillinger rundt loot boxes. Felles for myndighetene er målet om å verne sårbare grupper i samfunnet.

Er loot boxes gambling?

Lurer du på hva en loot box er? Er du passert 30 er du nok ikke alene om det. Om du da ikke spiller dataspill eller har barn som gjør det. En loot box er en innebygd forundringspakke som kan dukke opp i noen dataspill. Loot boxes kan komme i mange varianter, og det vil variere om den kan klassifiseres som gambling eller ikke.

Loot boxes kan være gambling. Flere medier har de siste månedene hatt oppslag om at Lotteritilsynet sier at loot boxes ikke regnes som gambling i Norge, men dette er i beste fall unyansert.

Lotteritilsynet ser at loot boxes er diskutert av pengespillmyndigheter i mange land. Definisjonen av gambling er ikke den samme i de forskjellige landene, så her kan ingen uten videre støtte seg til hva andre land har kommet frem til. Likevel er det interessant å se at flere land har konkludert i sine vurderinger av om loot boxes er gambling. Blant annet har Nederland og Belgia kommet frem til at loot boxes i noen dataspill er gambling. Nederland har bøtelagt dataspillutviklerne og satt en frist for betaling, mens Belgia sier de vil prøve med dialog før de eventuelt iverksetter sanksjoner. Flere lands pengespillmyndigheter gir uttrykk for at de er frustrerte over at det er vanskelig å komme i dialog med dataspillutviklerne, som naturlig nok ikke ønsker å bli forbundet med gambling.

I Norge er det Lotteritilsynet som forvalter norsk pengespillovgivning, som omfatter all gambling. Gamblingbegrepet omfatter ikke dataspill uten innskudd eller premier av økonomisk verdi. Loot boxes kommer i ulike varianter i de ulike dataspillene. Lotteritilsynet har ikke gjort en selvstendig vurdering av loot boxes opp mot den norske definisjonen av gambling.

Definisjonen av hva som er gambling finner du i lotteriloven § 1. Hvis det koster noe å delta, du kan vinne en premie og det er tilfeldig hvem som vinner, er det gambling.  Det er vurderingen av om det foreligger en premie av økonomisk verdi som er mest krevende.

Norges lover

Hva mener dataspillbransjen?

Den norske dataspillbransjen er delt i synet på loot boxes, og det er foreløpig ikke en enighet, eller en felles forståelse, om hvor grensene går mot pengespill. Internasjonalt har bransjen prøvd ut ulike inntjeningsmodeller de siste ti årene for å kompensere mot en svekket betalingsvilje hos spillerne til å betale full pris for et ferdig produkt. Flere av disse modellene baserer seg på at hele eller deler av spillet blir tilgjengeliggjort gratis eller til en lavere pris, og at de spillerne som ønsker det kan bruke mer penger for en økt opplevelse av spillet.

Det er viktig å definere begrepet loot boxes. Loot boxes kan være alt fra kister som kan åpnes underveis i et spill til FIFA Ultimate Team cardpacks (fotballkort). Enhver «lykkepose» eller mulighet til å spinne hjulet kan omtales som en loot box, selv om kistene nok er de vanligste.

Dataspill mus

Avhengighetsskapende loot boxes

I forskningssammenheng er fenomener som loot boxes et ferskt fenomen som er lite sett på. Psykologisk sett er loot boxes veldig nært beslektet med for eksempel skrapelodd, men med kanskje enda kraftigere mekanismer som frister til stadig nye kjøp ettersom åpningene av lootbokser gjerne følges av engasjerende lyd og animasjoner som signaliserer til hjernen om du er i ferd med å få noe du ønsker deg. Hvorvidt innholdet i loot boxes kan omformes til penger er egentlig ikke så interessant i dette bildet, de virtuelle gjenstandene man kan få er i seg selv verdifulle for spillerne. Noe som nok vil bli undersøkt i forskning som kommer er hvorvidt kjøp av loot boxes eller eksponering for andre mekanismer i grenselandet mellom data- og pengespill, kan være en slags rekrutteringsarena for senere deltakelse i mer tradisjonelle former for pengespill.

Kjøpepress i dataspill

Forbrukertilsynet har mottatt flere tips fra forbrukere vedrørende «loot boxes» i dataspill og andre elektroniske spill. Disse tipsene kommer ofte fra foreldre som reagerer på at denne praksisen finnes i spill som mange barn og unge spiller, og at praksisen skaper et stort kjøpepress. Forbrukertilsynet har ikke hatt konkret saksbehandling innenfor dette temaet, men reklame rettet mot barn er på agendaen for 2018, og dette er noe Forbrukertilsynet opplyser at de følger med på. Reglene for markedsføring vurderes strengere når reklame er rettet mot barn, eller kan ses eller høres av barn. Barn skal ikke bli utsatt for direkte kjøpsoppfordringer eller andre former for ulovlig markedsføring.

Ingen lovregulerte aldersgrenser i dataspill

I Norge har vi ingen særlover som regulerer dataspill. Derfor er den eksisterende aldersmerkingen på dataspill kun en forbrukeranbefaling, og ingen lovfestet aldersgrense. Aldersanbefalingene på dataspill settes av bransjeorganet PEGI (Pan European Game Information) for store deler av Europa. I PEGIs vurderingssystem finnes det et kriterium for gambling og gambling-lignende aktiviteter som høyner aldersanbefalingen på dataspill og gir dem et innholdssymbol. Kriteriet omhandler derimot kun aktiviteter som lærer opp eller oppmuntrer spilleren til å gamble eller vedde penger i virkelige pengespill. Et konkret eksempel er poker i western-spillet Red Dead Redemption, som oppfyller kriteriet ved å lære opp spilleren i poker. Loot boxes er per dags dato ikke inkludert i denne definisjonen. PEGIs standpunkt er at de selv ikke kan klassifisere loot boxes og andre aktiviteter som gambling, før nasjonale myndigheter selv har gjort det. I et land som Norge ville det å klassifisere loot boxes som gambling i utgangspunktet gjort produktet ulovlig og uansett ført til at PEGI-merkingen ville blitt overflødig.

 

 

Skal følge med på den teknologiske utviklingen på spillmarkedet

Forum for spilltrender skal dele kunnskap om spill i gråsonen mellom dataspill og pengespill til myndigheter, spillere, foreldre og andre interesserte.

(Fra venstre: Rune Mentzoni, Khalid Ezat Asam, Trygve Hermansen, Trude H. Felde, Anders S.Obrestad, Marianne Lerdahl og Torgeir Waterhouse. Kris Munthe fra Barnevakten var ikke til stede da bildet ble tatt.)

Av Trude G. Høgseth Felde

Forum for spilltrender ble etablert i fjor høst og har allerede hatt to møter. Denne bloggen er opprettet for å dele kunnskap. Slik får også du muligheten til å komme med innspill og stille spørsmål om vårt arbeid. Det kan gi oss nyttig informasjon og kunnskap i vårt arbeid. Vi vil fra hvert møte dele våre diskusjoner og refleksjoner på bloggen.
Fortsett å lese «Skal følge med på den teknologiske utviklingen på spillmarkedet»