Rapport om loot boxes fra Forum for spilltrender

Forum for spilltrender har levert sin rapport om loot boxes til Kulturdepartementet. Rapporten skal brukes i arbeidet med å lage den nye pengespilloven.

Rapport om gråsonespill fra Forum for spilltrender kan du lese her.

Kulturdepartementet arbeider med å lage en ny lov som skal regulere lotteri- og pengespill i Norge. Den nye loven skal erstatte de tre ulike lovene som gjelder på området i dag: lotteriloven, pengespilloven og totalisatorloven. I forbindelse med dette arbeidet, har Kulturdepartementet spurt Forum for spilltrender om å levere en rapport som kan gi departementet mer bakgrunnsinformasjon om spill som ligger i en gråsone mellom pengespill og dataspill, som for eksempel loot boxes. Departementet ønsker å vurdere om, og eventuelt hvordan, slike spill skal reguleres i den nye loven.

Regelverket må tilpasses teknologisk utvikling

Det er viktig å tilpasse det nye regelverket til den raske teknologiske utviklingen. Loot boxes er et av flere eksempler på at det oppstår definisjonsproblemer tilknyttet lotteribegrepet i den eksisterende pengespillovgivningen, og det blir derfor naturlig å spørre om pengespillovgivningen skal gjelde for slike spill eller ikke.

Ulike typer loot boxes

I rapporten peker Forum for spilltrender på at det finnes ulike typer loot boxes. Disse skiller seg på mange måter fra andre lotterier, fordi de finner sted i en virtuell verden der både innskudd og gevinst kan være virtuelle. Forum for spilltrender mener dagens praksis med loot boxes i dataspill er bekymringsverdig, fordi de kan ha så klare likhetstrekk med lotteri og pengespill. Det er ikke avklart om gjeldende lotterilov er ment å omfatte funksjoner og tjenester som loot boxes, og loot boxes reiser også forbrukerrettslige spørsmål. Noen varianter av loot boxes treffer definisjonen i dagens lotterilov med innskudd, trekning og gevinst. Forum for spilltrender kan i alle tilfeller ikke se grunnlag for at disse skal være unntatt regulering.

Uklare grenser – ny regulering?

Dataspill tar i stadig større grad inn elementer som er kjent fra pengespill, og det er ikke lenger så klare grenser mellom pengespill og dataspill. Nye generasjoner av spillere kommer til, og disse er med på å påvirke et marked med andre ønsker og behov enn tidligere generasjoner. I dag blir spill regulert ut fra hvilken kategori de tilhører. Forumet anbefaler at myndighetene vurderer andre måter å regulere dette på, og viser til at det kan være mer formålstjenlig å regulere problematiske egenskaper i spill, fremfor å la en vurdering av om det er tale om dataspill eller mer tradisjonelle pengespill avgjøre om det er behov for regulering.

Omfanget av utfordringer med loot boxes

Det er vanskelig å si noe entydig om omfanget av utfordringer knyttet til loot boxes, og om behovet for regulering. Forskningen vi kjenner til på dette området, antyder at det er en viss sammenheng mellom loot boxes og problemspilling. Publikumshenvendelser til myndighetene er ikke entydige når det gjelder hva de egentlig oppfatter som utfordringen med loot boxes. Foreldre synes det er vanskelig å kontrollere barnas pengebruk i spill, mens voksne gamere synes loot boxes ødelegger dataspillenes verdi som spill. Det er få som tar kontakt med myndighetene og mener at loot boxes fører til spilleproblemer.

Lovverket må legge til rette for effektiv håndheving

Uavhengig av hvilken reguleringsmåte som benyttes, mener Forum for spilltrender at norske myndigheter bør innta en mer aktiv rolle i arbeidet med loot boxes i tiden fremover, for å utnytte potensialet i gjeldende og fremtidige regelverk, både på pengespillområdet og forbrukerområdet. Det er viktig at lovverket legger til rette for en effektiv håndheving, og at det er nok ressurser til å gjøre preventive og effektive tiltak på et tidlig tidspunkt. Norge er et lite marked, og at loot boxes brukes av store internasjonale aktører gir utfordringer i håndhevingsarbeidet – særlig på pengespillområdet. Andre land jobber også med disse problemstillingene, og i håndhevingsarbeidet overfor internasjonale aktører kan det foretrukne sporet være å samarbeide med andre myndigheter på nordisk, europeisk eller internasjonalt nivå, selv om det er usikkert hva som faktisk kan oppnås med et slikt arbeid.

Tverrfaglig forum bør jobbe videre

Forum for spilltrender mener at det vil være en fordel å videreføre et tverrfaglig forum, med myndigheter, forskere og personer fra bransjen som følger med på utviklingen på spillmarkedet og bidrar til verdifull informasjonsutveksling og kunnskapsdeling.

Rapport om gråsonespill fra Forum for spilltrender kan du laste ned her.

Report from the Forum for Gaming Trends on grey area games.